Jehovah no mpiandry ahy

Jehovah no mpiandry ahy ety
Tsy hanan-java-mahory aho
Mampandry ahy amin'ny ahi-maitso Izy
Mitondra fialan-tsasatra
Mamelombelona ny fanahiko Izy
Mitarika ahy amin'ny lalany
Ka na dia mandeha mamaky lohasahy
Izay aloky ny fahafatesana
Dia tsy mba hana-tahotr'ireo loza aho
Ianao momba ahy

Ny tsora-kazo no tehinao
Ireo no mahafa-tahotra ahy
Mamelatra latabatra Ianao
Ny diloilo ahosotrao ho ahy
Fahasoavana, famindram-po
No hanaraka ahy amin'ny androko
Dia hitoetra, hitoetra Aminao aho

Jehovah no mpiandry ahy
Tsy hanan-java-mahory aho
Jehovah no mpiandry ahy
Mamelombelona ny fanahy

Ny tsora-kazo no tehinao
Ireo no mahafa-tahotra ahy
Mamelatra latabatra Ianao
Ny diloilo ahosotrao ho ahy
Fahasoavana, famindram-po
No hanaraka ahy amin'ny androko
Dia hitoetra, hitoetra Aminao aho

Jehovah no mpiandry ahy
Izy no mpiandry ahy, no mpiandry ahy
Izy no, no mpiandry ahy
Jehovah no mpiandry ahy
Izy no mpiandry ahy, no mpiandry ahy

Ou! Ou! Ou! Ou! Ou!

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  Dr Tianarivelo