Iza moa Jesosy

Tantaraiko anao ny tantaran'i Kristy
Efa fantatrao moa Izy de tena tsara be
Amafiso hatrany hatrany ny finoana Azy
Ary ampitampitao any amin'ireo namanao, fa:

Olona iray: tsy tamin'antony Izy e!
Olona iray: Nokapohina, nororaina
Olona iray: nofinantsika, nosinatroka tsilo
Olona iray: Nolefonina, maty Izy
Maty tao Galvary nefa tsy mba nanota Izy e! e!
Maty tao Galvary nefa tsy mba nanota Izy e! e!
Izy dia teraka tany Betlehema, zanaky Maria, Maria virijiny
Izy no Mpanjakan'ny mpanjaka
Ilay Mesia, notorotorona tamin'ny Fanahy Masina
Izy efa nisy atramin'ny taloha
Nomena ny anarana hoe:
Mahgaga, Mpanolo-tsaina,
Andriamanitra Mahery
Rain'ny Mandrakizay, andrianin'ny Fiadanana
Mpanjakan'ny mpanjaka
Jesosy Kristy, Jesosy Kristy
Izy no Tompoko, Izy no Tompoko
Tompoko sy Mpamonjiko, Tompoko sy Mpamonjiko
Ka tsy atakaloko izy e! e!

Betsaka ny tantarany
Tsy tambo ny lazany sy ny fahagagana nataony
Tsara Jesosy, mandrakizay ny famindra-pony
Betsaka ny fahagagana nataony, nefa tandremo, aza miandry fahagaga izay vao hino azy

Nampahiratra ny jamba Izy e! Mahagaga
Nampadeha ny malemy Izy e! Mahagaga
Nampitsangana ny maty Izy e!
Nanasitrana ny aretina efa ela be
Tsy takatry ny saina oa ny herin'i Jesosy
Izao tontolo izao no eo ambany fahefany
Tsy takatry ny saina oa ny herin'i Jesosy
Izao tontolo izao no eo ambany fahefany
Nampitony ny onjan-dranomasim-be, Mahagaga
Nampitsahatra ny herin'ny rivo-doza be, Mahagaga
Nampitony ny mofo ho tonga be dia be, Mahagaga
Nahavoky olona noana marobe, Mahagaga
Raha tianao koa ny ho sitraniny, dia maimaim-poana fa tsy misy tambiny,
Asehony aminao ny voninahiny
Satria ho anao ity tantara ity

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  R Jaona