Derao Andriamanitsika

Ô miderà an'Andriamanitsika
Eo amin'ny fitoerany masina
Fa mendrik'ho deraina anie Jehovah
Eo amin'ny habakabaky ny heriny
Haleloia! Hosana! Haleloia!
Miderà an'Andriamanitra

Ô miderà an'Andriamanitsika
Mpanjakan'ny mpanjaka, Mpanapaka
Nde hoderaina amin'ny aponga tapaka
Arahin-dihy, lamako sy tehaka
Haleloia! Hosana! Haleloia!
Miderà an'Andriamanitra

Aoka izay rehetra manam-pofon'aina
Samy hidera, hidera an'i Jehovah Lehibe
Tokoa tsy manampaharoa ny Heriny, ny herin'ny Jehovah
Tsara, tsara, tsara, soa, soa, soa, tsara

Derao Izy noho ny asany
Sy araky ny haben'ny voninahiny
Derao Izy amin'ny anjomara
Azy amineny valiha sy lokanga Haleloia!
Haleloia! Hosana! Haleloia!
Miderà an'Andriamanitra

Derao Izy fa Soa sy Tsara
Derao amin-tsodina sy gitara
Derao Izy amin'ny kimpantsona
Maneno tsara feo ary fantsona Haleloia!
Haleloia! Hosana! Haleloia!
Miderà an'Andriamanitra

Aoka izay rehetra manam-pofon'aina
Samy hidera, hidera an'i Jehovah Lehibe
Tokoa tsy manampaharoa ny Heriny, ny herin'ny Jehovah
Tsara, tsara, tsara, soa, soa, soa, tsara

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky