Efa resy

Ary tamin'ny alin'ny Sabata

Raha vao nazavaratsy ny andro
Andro voalohany amin'ny herinandro dia avy ry Maria
Hijery an'i Jeso, nilevina ao am-pasana
Nefa tsy nahita Azy , tsy nahita Azy
F'efa nitsangana Izy tamin'ny andro fahatelo

Efa resy! Efa resy!
Resin'i Jeso ny fasana

Velona ny Tomponao, Pasaka ho ahy sy ho anao
Mifalia fa efa voavonjy
Ndeha lazao 'reo namanao mba hitafy hery vao
Amin'izao andro anio izao

Nikodia ny varavaram-pasana (Haleloia)
Ka niseho teo ny voninahitra, (Haleloia)
Vitan'i Jeso ny famonjena, (mmm...!)
Famonjena ho ahy sy ho anao, (mitsikia,mifalia)
Efa resy! Efa resy! Resin'i Jeso ny fasana

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky