Eo ampototr'ilay hazo

Eo am-pototr’ilay hazo nijalian’I Jesosy,
Mbola misy toerana ho anao
‘Zay hitondranao (basse)
Hitondranao ny otanao
Indro Jeso fa miantso, he! Tsy foiny ianao,
Ry sakaiza manantona ‘zao ankehitriny izao

Efa resin’I Jesosy teo an-tanm-bokovoko,
Ireo aizim-pahotàna
‘Zay mameno (basse)
‘Zay mameno ny fonao
Izy irery no nibaby sy nilonjy ny helokao,
Ka ny rany nitete, mba ho famonjeny anao

kt ambatovinaky

2004 Album 2 ,  KT Ambatovinaky