Ifonako

Ry Tompo ô! He menatra aho
Satria nanombo Anao;
Nijaly Ianao, nalatsa-drà
Ka maty noho ny otako,

Tsy mba nandà Ianao, tsy nakahàla,
Fa niaritra tam-pitiavana, ny rora sy latsa,
Tsy hay tantaraina, Jesosy ô ifonako re!
‘Lay Gologota, fahiny re, ataovy fiainam-baovao

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky