Ny vavako hitory ny anaranao

Mijoro izao ny Fikambanan’ny Tanora,
Hanao ny asanao, r’Ilay Nahary anay,
Mijoro izao, hitory ny Anaranao,
Fa mendrika ny hoderaina Ianao ry Tomponay Tsitoha

Tohano izao ny efa miankina Aminao,
Ka aza avela hikoro, fa aoka hijoro,
Fa maro ireo misakan-dàlana ireo,
Fa ny mitory ny Anaranao tsy mba he fefika

Ny asa natao efa ho zato taona izao,
Miroso hatrany, omban’ny herinao,
Tsy misy izao n,y mahasakana izany,
K’izao Jobily izao no taratry ny herinao Ray ô!

Vavako, famonjena
Ka ny vavako history famonjena
Vavako, fahamarinana
Ka ny vavako hitory fahamarinana
Ny vavako hitory ny fahamarinanao mandrakariva,

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky